29
Haz
09

Roma’dan önce İtalya’daki Türkler – Etrüskler-2-

Capitolina Dişi Kurdu

Capitolina Dişi Kurdu

Capitolina Dişi Kurdu, Etrüsk yontu sanatının en büyük eserlerinden biridir. Dişi kurdun yüz ayrıntısına dikkatle bakıldığında hem korku hem de tehdit anlatımı olduğu açıkça görülür.

“Karnten yazıtlarından birinde şöyle deniliyor:

BENÜK EDİS ALTUÇ ESİZİS: Ebedi anıt Kral hatırasınadır.

Bu yazıttaki BENÜK (ebedi anıt) sözü yalnız Asya yazıtlarına mahsus bir sözdür. Avrupa (ve Etrüsk) yazıtlarında geçmiyor. Buna karşılık, ALTUS sözü yalnız ve yalnız Etrüsk yazıtlarına mahsus bir söz, diğer yazıtların hiçbirinde geçmiyor. Bu da bize Qazaqstan’dan gelen Etrüsklerin ilk önce Avusturya’ya yerleştiklerini ve Avusturya’dan Po Ovasına indiklerini kanıtlayan en güzel delil.” sf. 23

“(…) Yani, Erken Etrüskler ON-UYUL halkıdırlar ve onların Karnten’de bıraktıkları yazılar D.Ö. 3000 yıllarına aittir.”

“Piacenza Yazıtındaki2 ehram üç doğrultuyu gösteriyor: Güney kısmı Etruria’yı, kuzey-doğu kısmı Etrüsklerin anavatanı olan Avusturya’yı ve kuzey-batı kısmı Etrüsklerle kardeş halk olan Glozelllilerin (doğu Fransa, M.İ.) yaşadığı yeri(…)” sf. 25

“(…) Protogreklerin (Pelasglar, M.İ.) dili ile Etrüsklerin dili ve adetleri aynı bir kökene dayanmaktadır. Yani, Attikalılar kadar Etrüskler de Prototürk’tür.” sf. 37

“(…) Etrüsklerde gördüğümüz demokrasi müesseselerini, zamanının tekniğini, adalet ve milli müdafaa kavramlarını -şimdi artık Etrüsklerden çok daha sonraları hüküm sürmüş oldukları açıkça anlaşılmış olan- ne Fenikelilerde ne Yunanlılarda ve ne de Romalılarda bulabilmekteyiz.” sf. 38

“Etrüskler, 10 tanesi uzun ve diğerleri kısa olmak üzere, tahminen 20.000 adet metin bırakmış bulunuyorlar.” sf. 52

“Nitekim, Censorinus’un ‘De Die Notali’sinde işaret ettiğine dayanarak, Varro (D.Ö. 2-1. yy.) Etrüsklerin rituel kitaplarının, kendilerinin İtalya’daki varlıklarının 1000 yıl sürdüğünü dile getirdiklerini söylemektedir (yani, D.Ö. 1100-100)”.

“Etrüsk yazısının D.Ö. 8. yüzyıla ait Marsilyana yazı tahtası ile başladığı iddiasına gelince, önce şunu belirtmeliyiz ki, ne Yunanlılarda ve ne de Fenikelilerde bu tarihlerde bir alfabe sırası bilinmiyor, Etrüsklerde ise, bunlardan tam 6 adet var. O halde, Yunanlılarda yok olan şeyi nasıl olur da Etrüskler Yunanlılardan almış olabilir?”3 sf. 57

(Kazım Mirşan, “Etrüskler – Tarihleri, Yazıları ve Dilleri,” MMBY. 1998, Bodrum)

“Bitaraf tarihçiler Romalıların, sanatı, resmi ve tiyatroyu Etrüsklerden, Yunanlıların da Friglerden ve Lydialılardan öğrendiklerini kabul ederler.” sf. 124

“(Etrüsk resimleri) Tarquinia’da keşfedilen M.Ö. 5. yy,a ait, bir ağaç gövdesi veya mukaddes bir kazanın iki tarafında resmedilmiş parslar (…) Aslında, iki pars Ana Tanrıçayı temsil etmektedir. Anadolu’nun Ana Tanrıçası’nı temsil eden, M.Ö. 6000 yılına ait aynı iki pars röliefi, (kabartma, M.İ.), Prof. Melleart tarafından, Çatalhöyükte bulundu. Anadolu’da keşfedilen ve daha sonra Friglerde Kybele ile devam eden bu Ana tanrıça kültü, 6000 yıl sonra, yine bu topraklarda yaşamış bir halk olan Etrüsklerde devam etmiş oluyor. Yani, Çatalhöyüklüler ve Etrüskler, uzun bir zincirin iki halkasını oluşturuyorlar.” sf. 125

“Etrüsklerin Türkçe konuşan bir halk olduğunu gösterdiğimize göre, onlara akraba olan Lydialılar, Frigler, Truvalılar, Mysialılar, Giritliler, Karyalılar ve Likyalılarında Türkçe konuşmuş olmaları gerekir.” sf. 152

(Selahi Diker, “Türk Dili’nin Beş Bin Yılı,” 2000, İzmir.)

“Etrüskler kimdirler, nereden gelmişlerdir, kullandıkları dil nasıl bir dildir, Yazıları neden okunamıyor?”

“Başta Grekçe olmak üzere, bütün dillerde yapılan ve sonunda, Dravitçe, Ermenice, Koptça, ve Arnavutça’da yapılan ciddi araştırmalar hiçbir sonuç vermemiştir.”

“Halbuki, Etrüsklerin bir ‘sır’ olmaları, Ankara’da 1970 yılında Kazım Mirşan adlı bir araştırmacımızın ‘Proto-Türkçe yazıtları’ adlı yayınıyla sona ermiştir.”

“Etrüskler, yaklaşık -9. binlerde kurulmuş olan Bir-Oy Bil (tek devlet beldesi, egemenliği, yani ‘tek devlet halinde federasyon) adını taşıyan ‘ilk büyük Ön-Türk Konfederasyonu halkındandırlar.”

“(…) kuraklıktan Batı’ya Qut-Yak’a, Yani Avrupa’ya göç etmişlerdir. Yerleşik kültürden geldikleri için ‘göçmen’dirler, göçebe ‘değildirler’.” sf. 20

“Kazım Mirşan, içlerinde cippus Yaçıtı da bulunan 94 Etrüsk yazıt ve metnini Ön-Türkçe olarak okumuştur.” sf. 21

“Heredot’un meşhur haritasında dünya, Akdeniz ve onun çevresi kadardır. Coğrafi bilgi bu seviyede olunca da, sonradan Etrüsk adı verilmiş olan Ön-Türk göçmenlerine köken aramak için, Züm­ran’dan (İzmir) yaklaşık -700’ler­de yola çıkmış olan ve Lydia’lılar denen halk, akla gelecek ilk çare olacaktır; ileri sürülen iddiaya göre bu halk kıyı kıyı dolaşarak Limni Adası’na gitmiş ve orada egemen olmuştur. Etrüsk ve Limni yazıları birbirlerine çok benzediklerine göre, Limni’deki bu halkın bir bölümü İtalya’ya gitmişler ve Etrüsklerin kökenini oluşturmuşlardır denmektedir.

Kâzım Mirşan, bu iddiayı en sağlam bir şekilde çürütmüştür: sf. 213

Gerçekten Etrüsk yazı ve kavramları birbirinin eşidir. Fakat eş olmaları nedeniyle Anadolu kökenli olamazlar. Çünkü, Ön-Türklerde eşit olan kavramlar mekanı (coğrafyaya, M.İ.) göre değişmektedir.(…) Bu bilgiler ışığında Limni’ye yerleşmiş olan Ön-Türkler, buraya Balkanlar’dan inmişlerdir.” sf. 214

“(Türügüs) Bu sorunu da K. Mirşan çözmüştür: Türügüs, Ön-Türkçe’de ‘Kutsal, egemen sınıf’ cümlesinin sıkışmasından meydana gelmiştir. (…) Türklerde Türüs, Türük, Türgi, Türki, Türk adları bu kökenden çıkmıştır.” sf. 215

“(Marsilyana ogugu-pult’u (Ar. Alfabe, M.İ.) İşte bu Etrüsk alfabesidir ki, Latin alfabesinin kökeninde bulunur ve sadece bu alfabe, Etrüsklerin Ön-Türk olduklarını.. Ön-Türkçe konuşup, okuyup, yazdıklarını, Büyük Asya kökeninden geldiklerini ve bu Ön-Türk kültürünü Avrupa’ya taşımış olduklarını ispat için yeterlidir.” sf. 220

(Piacenza-Settina Yazıtı) Karaciğer biçimindeki bu yazıtın içeriğini araştırmacımız tam 10 sayfada Sayın Kazım Mirşan’dan aktarmıştır. Yazıtın Bedizleri son yapıtımın ‘Görsel Bölümü’nde vardır. (İzberk, 2008) Yazıttan bir satır:

“OYUNUS EL ATAR: halkın fikrini kazanan” sf. 230

“Halk, Han’ın hizmetini muhakeme eder. İyi ya da kötü olduğuna karar verir. Karar müspet ise, Han’ın ödüllendirilmesine, yani (öldüğünde, M.İ.) “yakılarak Tanrı’ya erişmesi kararını alır. (…) ‘halk ve yöneten’in karşılıklı ‘görev ve sorumlulukları’nı kaideleştiren sistem (…) Egemenlik ulusundur kavramını ifade eder.. Roma hukukunun temelidir.” (…)

Bu yazılı belgeyi okuduktan sonra, demokrasiyi hâlâ tarihte ancak İ.Ö. 700’lerde ortaya çıkan Eski Yunan’da mı arayacağız, yoksa ondan binlerce yıl önceki Etrüsk uygarlığında mı?(…) sf. 237

“Latince yazıtlardan en eskisi, -700’dür. Manios Spange Yazıtı’dır. Sağdan sola yazılmıştır… Demek ki, Etrüskçe’den Latince’nin teşekkülü için, 2500-700:1800 yıl geçmiş bulunuyor.” sf. 292

“Gelelim Roma’daki Kurt heykeline.”

Etrüsk sanatından olan bu kurt heykeli, -296’da Romalılar tarafından, Etrüsklerden ‘ganimet’ olarak alınmıştır. Ve 15. Yüzyılda bu heykelin altına ‘Antonio Del Pollainolo’ adlı heykeltıraş tarafından Romus ve Romulus adlı iki bebek oturtulmuştur.” sf. 294

“Günümüzde, Etrüsklerin yerleşme bölgesi olan Toscana’da Roma adı Ruuma şeklinde ‘o’ yerine uzun ‘u’ kullanılarak seslendirilir. Bu kelimedeki Rum adı, Ön-Türkçe’deki Ur/mak fiilinden gelir. Bu fiilin taşıdığı 15 anlamdan biri kent anlamını verir. Ur=Kent, Urum=bayındır, mamure… Türük Bil belgelerinde Roma’nın adını Purum diye okumaktayız (…) Purum kelimesi Ön-Türkçe’deki Up-Urum kelimesi sıkışmasından doğmuştur.”

“Bağnaz bir Latin olan İmparator Augustus, Roma’yı ve ‘tarihi Etrüsksüzleştirmek için her şeyi yapmıştır.

Roma’nın Etrüskler tarafından kurulmuş olmasına ve son zamanlara kadar Etrüskler tarafından idare edilmesine dayanamıyordu. Tarihçileri zorlayarak, bütün Etrüsk tarihini, her türlü önemli olayları, kralların köken ve adlarına kadar, düşünülebilecek her şeyi değiştirdi.(..)

Etrüsk tarihi tahribe uğramamış olsaydı, Etrüsklerin kimlikleri kolayca ortaya çıkacak ve biz ‘Türkçemizin ve kimliğimizin’ kısacası ‘uygarlığımızın’ farkına varacaktık” sf. 295

“Etrüskler, bugünkü demokratik tertiplerin hepsine sahip idiler. Aşağıdaki deyimler bunu ispat ediyor:

Oyul Altı Üy (Büyük Millet Meclisi).

Oyunut (milletvekili), Oyunuç (Kadın milletvekili).

Alturunus (Erkek bakan), Alturuç (Kadın bakan).

At-Ata (Cumhurbaşkanı) veya Ata Esisit.

Onutunus (başbakan)…” sf. 298

(Haluk Tarcan, “Ön-Türk Tarihi”, Kaynak Y. 1998, İstanbul.)

Bu küçük çalışma/alıntılandırmadan da yine bir nenler öğrendik: Etrüskler “Türk”türler… Bu adın içinde T,Ü,R,K pultları (ar. Harf) eksiksiz yer alıyor.. özünde de bilginimiz Kazım Mirşan, 70’li yıllardan bu yana tam 94 Etrüsk yazıtını -yeryüzünde ilk kez- Ön-Türkçe olarak söküp okudu…

Gene de bizler araştıralım, Etrüskler nasıl bir toplumdu: Onlar Akdeniz’in bir bölümüne ‘Adriyatik’, bir bölümüne ‘Tirhen’ denizi adı verebilecek denli ileri denizciydiler.. Roma ile birlikte –daha sonra- yurtlarını da Latinlere kaptırdıkları durumda bile 246 yıl Roma tahtında oturabildiler… Latin Romalıların kendi yönetsel, süersel (Ar. Askeri) örgütlenmeleriyle dinlerini de kopya etmelerine izin verdiler. O çağda bütün İtalya Etrüsklere bağlı..

-1600’den başlayarak bir Türk ekini (fr. Kültür) Po vadisinde gelişti.. Batı Akdeniz’de ilk gelişmiş urculuk (Far. Şehircilik) kavramına iyeler.. Roma’nın ekini Etrüsklerin süreği idi.. -3000/-2000’de kökenleri, Avusturya Etrüsklerine, onlarınki ise Kazakistan’a, İç Asya’ya dayanıyordu.. Etrüskler Akdeniz’de -ne Mısır, ne Fenike, ne Yunanlılar- çağlarının en ileri toplumuydu.. Etrüskler, -9000’de kurulan BİR-OY BİL Ön-Türk konfederasyonunun bir parçası.. Etrüsk abecesi Latin abecesinin kökeninde bulunur.. günümüzden binlerce yıl önce Avrupa’ya ilk elerkliği (Fr. Demokrasi) getirdiler.. Latince, Etrüskçe’den 1800 yıl sonra ortaya çıktı.. güzel sanatlarda çok ileri idiler: mimarlık, bediz (Ar. Resim)… İlk yontular Etrüsklerden çıktı.. kırsal yaşam aşamasında kalmış toplumlara boluklar (Far. Şehir) kurdular.. çevrelerine uygarlık saçtılar.. kemerle Kubbeyi ilk kez İç Asya’dan Avrupa’ya getirdiler.. yakınlarındaki birkaç köyden bir ‘Roma’ yaratan ulustular…

Ne tür bir ‘uygarlık tarihi’ gördünüz mü? Batılı, özellikle Latin yazarların Etrüskleri görmezden gelme, Türkçeye kesinlikle yanaşmama çabalarını şimdi daha iyi anlıyoruz. “Türk düşmanlığı” daha, ilk Roma imparatorlarından birine değin gidiyormuş, Türk’ü tarihten silme saplantısı çok eski, -27’de.. sonraki papalar bg. Bu onulmaz sayrılığı sürdürmekten başka bir nen yapmamışlar ki!..

Ya Greklerin Türk’ü gördükleri yerde yok etme dürtüleri?.. O da şöyle: Türkler daha Roma’nın temellerini atmadan, Grekler hemen Pompei’nin karşısında bitivermişler Cumae boluğunu kurup, Latinleri onlara karşı kışkırtmaya başlamışlardı. Sonuç: başarı (!)

Uygarlık her çağda azınlıklara özgü bir erdem olmuştur. Gene her çağda Türkler azınlık oldular gittikleri yerlerde. Sonra, Roma’nın uygarlıktan uzak, kapkara tarihi başlar.. Etrüsk unutturulur.. Yeryuvarını izler!.. Günümüze gelirsek: “Etnik Türk” değil, “Evrensel Türk”!..

1. Bu yazıda ‘Ön-Türk’ sözcüğünü kullanmadım, çünkü Etrüsklerin çağdaşı budunlar, onlara kendi dillerinde “Türk” diyorlardı özünde (Ar. Zaten); yazımıza başlarken bunlara içügü (Ar. Ait) kimi örnekler vermiştik. Tarcan öbürlerine de değinmişti: Türüs, Türük (…) bunları ilettik, Mısır’da Tursa, Turş.. Tursac Fransa-Dordogne’da yer adı.. Torcana’nın Tusca ile ilintisini anımsatmıştır. (Tarcan, 1998)

Latinler bile Etrüsklere Etrusci dememişler miydi? Öyleyse Etrüskler, İtalya’da geçirdikleri bin yıl içinde ‘Ön-Türk’ değil artık “Türk” aşamasına gelmişlerdi.

2. Piacenza-Settina yazıtı, ileride değinilmiştir. Bu karaciğer biçimli yazıtın üzerindeki piramit (Ar. Ehram) kabartıda kazıma yazılar vardır.

3. Pelasglarla, Etrüsklerin öbür Ön-Türkler gibi, -3000/-2000’lerde yazılarıyla, abeceleriyle Avrupa’ya (QUT-YAQ) girdiklerini, Greklerin ise çok çok sonraları yazıyı Fenike’den aldıklarını biliyoruz.

Mustafa  İZBERK1 Response to “Roma’dan önce İtalya’daki Türkler – Etrüskler-2-”


  1. 1 Mennan
    Nisan 13, 2010, 6:24 am

    sag olasin


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


İstatistikler

  • 2,227,451 Tıklama

Son Eklenen Yazılar

Haziran 2009
P S Ç P C C P
« May   Tem »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

En fazla oylananlar


%d blogcu bunu beğendi: